برگزاری کارگاه آموزشی و جلسات مشاوره پیرامون روش های کاهش هزینه پروژه های عمرانی

برگزاری کارگاه آموزشی و جلسات مشاوره پیرامون روش های کاهش هزینه پروژه های عمرانی

کاهش قیمت پروژه های ساختمانی با استفاده از مصالح نوین(طراحی و تامین مصالح)

کاهش قیمت پروژه های ساختمانی با استفاده از مصالح نوین(طراحی و تامین مصالح)

درپوش منهول ضد سرقت نانو کامپوزیت (دایره ای )

درپوش منهول ضد سرقت نانو کامپوزیت (دایره ای )

درپوش منهول ضد سرقت نانو کامپوزیت (مستطیلی)

درپوش منهول ضد سرقت نانو کامپوزیت (مستطیلی)