شهرک سازان
شهرداری
شرکت آب و فاضلاب
شرکت مخابرات ایران
شرکت برق
شرکت گاز